heder 85
nastavak_1 nastavak_1
attachment

Plan i program Lmb Akademije

Plan QC centra je da stvori i sprovede svoj edukativni program korišćenjem sopstvenih resursa i osnovnih znanja kao i uz pomoć svojih partnera na projektu:
 
• Univerzitet u Nišu (Elektronski fakultet),
• TÜV Süd servis proizvoda, Minhen,
• TÜV Süd “Sava D.O.O.” Beograd,
• Privredna komora Niš,
• Univerzitet primenjenih nauka Erfurt

QCC projekat će pružiti:
• Stvaranje održive infrastrukture za držanje treninga (prostorije, instruktori, materijal)
• Omogućivanje pilot-kurseva i pripreme za sertifikaciju prema serijama standarda ISO 9000 i ISO 14000
• Transfer znanja sa Univerzitetom u Nišu i pojačanje razmene između industrije i nauke pomoću organizovanja radionica u specijalno opremljenoj laboratoriji na Elektronskom fakultetu
• Promovisanje kulture usmerene ka kvalitetu.

Implementacija pilot-kurseva – Modul M0: QCC će omogućiti u pilot fazi tri kursa mesečno, što znači 36 kurseva godišnje. Svaki kurs će trajati najmanje tri dana i uključivaće neku od sledećih tema:

• Misija i vizija QCC-a i koje koristi donosi činjenica da takva organizacija postoji u njihovoj sredini
• Upoznavanje sa svim modulima i njihovim sadržajem
• Upoznavanje sa partnerima QC centra i njihova uloga u obrazovnom programu
• Upoznavanje sa koristima koje će kandidati dobiti učešćem u projektu
• Upoznavanje sa konceptom poslovne mreže koju će kreirati QCC i uključiti u poslovne mogućnosti sa nemačkim partnerima koji se već očekuju.
• Upoznavanje sa LMB grupom kao primerom održivosti takvih programa.

Svaki kurs će uključiti najmanje 4 preduzeća sa najviše 12 učesnika. Mogući učesnici su direktori i stručnjaci srpskih preduzeća iz niškog regiona koji imaju poteškoća sa kvalitetom proizvoda, procesom proizvodnje, marketingom i upravljanjem lancem dobavljača. Moći će da se prijave mala i srednja preduzeća, organizacije, institucije, i ostali iz drugih srpskih regiona i susednih zemalja.

Individualni (opcionalni) kursevi (npr. moduli specijalizacije) razvijaće se nakon konsultacije sa potencijalnim učesnicima o njihovim posebnim potrebama.
M0 – Upoznavanje sa QCC-om
M1 – Uvod u standardizaciju
M2 – Poslovno i operativno poboljšanje
M3 – ISO 9001 i 14001
M4 – Tehnike kvaliteta
M5 – Direktive (EMC, LVD i mašinstvo)
 

Praćenje preduzeća kroz sertifikacijski proces: još jedan fokus QC centra biće asistiranje preduzećima koja učestvuju (najviše u tehničkim oblastima – mehanika, elektronika i softver) u procesu sertifikacije proizvoda i dostizanje ISO sertifikacije za upravljenje sistemom kvaliteta. Sprovođenje će se raditi na osnovu revizija na osnovu QM priručnika i pre-revizija svakog preduzeća od strane QC centra. Nakon sertifikacije Lmb će nastaviti da podržava preduzeća i pokušaće da ih uvede u saradnju sa austrijskim, nemačkim i srpskih preduzećima. Početak saradnji biće još jedna od usluga koje nudi QCC i trebalo bi da doprinese sopstvenom finansiranju i održivosti nakon što se zvanični program završi.

Transfer znanja sa Univerzitetom u Nišu: LMB će na početku projekta, zajedno sa predavačima QC centra i profesorima na Univerzitetu, formulisati detaljni kurikulum usmeren ka praktičnom radu koji će biti osmišljen u skladu sa standardima u poređenju sa nemačkim institucijama. Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Univerzitet primenjenih nauka Erfurt, kao i TÜV Süd i Lmb Technologie Gmbh biće uključeni u planiranje kurikuluma. Ključna komponenta zajedničkog rada na kurikulumu biće treniranje ciljnih grupa sa holističkim pristupom orijentisanim ka praktičnom radu da bi se ispunili rastući zahtevi globalizovanog svetskog tržišta i industrije.
 

Kursevi orijentisani ka praktičnom radu: Još jedan od fokusa biće intenzivna razmena između teorije i prakse. To će se raditi korišćenjem praktičnih radionica koje će se organizovati na Elektronskom fakultetu a pod nadzorom predavača i stručnjaka sa fakulteta. Takođe, takva mogućnost biče korišćena radi demonstriranja mladim studentima praktičnu stranu njihovog teorijskog znanja o elektronici da bi im se približio potreban kvalitet i ispunjenje zahteva standarda za proizvode u čijoj konstrukciji će oni jednog dana aktivno učestvovati.
Isečak iz programa:
• Evropski principi standardizacije
• Četiri principa slobode
• Direktive Novog pristupa
• Usklađeni standardi
• CE obeležavanja tehničkih proizvoda
• Značenje CE oznake
• CE način označivanja
• Implementacija standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004
• Treninzi internih revizora
• Upravljanje lancem dobavljača
• Direktive i norme sa praktičnim radionicama:
• Direktiva o niskom naponu (2006/95/EC)
• Direktiva o elektromagnetičnoj usklađenosti (2004/108/EC)
• Direktiva o mašinstvu (2006/42/EC)
• Direktiva o medicinskim uređajima (93/42/EEC, sa dodacima 2007/47/EEC)
• EN 61010-1:2010 Sigurnosni zahtevi za električnu opremu za merenje, kontrolu i korišćenje laboratorije. Opšti zahtevi.
 

page_process1

Nastavni moduli

M0 - Upoznavanje sa QC Centrom
Cilj ovog modula je upoznavanje kandidata sa opsegom i objektivima QC centra. 

...pročitaj više

M1 - Uvod u standardizaciju
Cilj ovog modula je prenošenje osnovnog znanja kandidatima o standardizaciji i upravljanju kvalitetom.

...pročitaj više

M2 - Poslovna i operativna unapređenja
Cilj ovog modula je da pruži osnovna znanja za start-up ili već razvijena  MSP o nekim bitnim elementima pokretanje poslovanje na međunarodnom (evropskom) okruženju.

...pročitaj više

M3 - ISO 9001 i 14001
Cilj ovih modula je uvođenje svih elemenata ovih standarda. 

...pročitaj više

M4 – Tehnike kvaliteta
Održavanje sistema upravljanja kvalitetom i za dizajn kao i za dalje unapređivanje proizvoda i usluga bilo bi nezamislivo bez korišćenja dobro poznatih tehnika kvaliteta. Ove tehnike jesu predmet ovog nastavnog modula.

...pročitaj više

M5 – Direktive (EMC, LVD i mašinerija)
Ovaj modul je prvenstveno namenjen inženjerima (mehanike i elektronike) koji su već zaposleni u preduzećima koja imaju ambicije da dizajniraju i proizvode proizvode u skladu sa evropskim standardima.

...pročitaj više

promotion

Posetite
našu učionicu

Lmb Akademija je posebno obratila pažnju na prostor u kojem će se odvijati njene aktivnosti. U tu svrhu je preuredila nastavno-kancelarisjki prostor na Elektronskom fakultetu u Nišu, koji ispunjava najviše standarede u edukaciji. Na taj način svi možemo da ostanemo fokusirani na ono što je najvažnije: potrebe naših klijenata.

1936290-medium
classroomm
malilogdol

Izaberite jezik

English
Srbski

Choose language

Radna zona Donje Međurovo bb, 18254 Niš, Serbia ....... Tel: +381 18 200813 ....... Fax: +381 18 577640-13 ....... info@lmb-academy.com ....... www.lmb-academy.com